Een gevoel van passie is de optelsom van de energie die stroomt vanuit verschillende energiebronnen:

 

1) AUTHENTICITEIT:

Het gevoel dat dingen ‘kloppen’ en je jezelf thuis voelt in wat je doet (en in welke omgeving)

 

2) FLOW:

Het volledig opgaan in een activiteit

 

3) TROTS:

Succesgevoel dat voortkomt uit resultaat boeken vanuit je natuurlijke talenten

 

4) NIEUWSGIERIGHEID:

Bezig zijn met en leren over onderwerpen die je van nature echt boeien

 

5) ZINGEVING:

Het gevoel van voldoening een bijdrage te leveren aan iets buiten jezelf (een ander of de wereld)

 

De afzonderlijke energiebronnen worden gerepresenteerd door verschillende woordsoorten:

– Authenticiteit >>           
WAARDEN >> 
Zelfstandig naamwoorden

– Flow >>                               
TAKEN/ACTIVITEITEN >>
Werkwoorden

– Trots >>                             
TAKEN/COMPETENTIES >>
Werkwoorden

– Nieuwsgierigheid >>   
INTERESSES/ ONDERWERPEN >>
Zelfstandig naamwoorden

– Zingeving >>                   
TOEGEVOEGDE WAARDE >>
Zelfstandig naamwoorden

 

Individuele beschrijving van de verschillende energiebronnen

AUTHENTICITEIT

“Your beliefs become your thoughts,
Your thoughts become your words,
Your words become your actions,
Your actions become your habits,
Your habits become your values,
Your values become your destiny.”
Mahatma Gandhi

 “It’s not hard to make decisions when you know what your values are.”
Roy Disney

 AUTHENTICITEIT is de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid, geest, of karakter, ondanks externe impulsen, krachten en invloeden uit de materiële wereld.

AUTHENTICITEIT wordt uitgedrukt in persoonlijke waarden, principes, richtingaanwijzers, die jou persoonlijk aanspreken en bij jou als persoon passen. Dit allemaal in de breedste zin van het woord.

Daarmee bedoel ik dat:

– jij die waarden bent,

– jij die waarden uitdraagt,

– jij die waarden ‘ademt’,

– jij die waarden ook waardeert en graag ziet bij anderen,

– jij meer van datgene wat die waarden vertegenwoordigen in je leven wilt brengen,

– jij die waarden als ‘moreel kompas’ gebruikt,

– jij die waarden heel belangrijk vindt in je leven,

– die waarden als fundament onder je houding en gedrag liggen,

– je blij wordt in een omgeving die afgestemd is op jouw persoonlijke waarden,

– alles meer vanzelf gaat als je vanuit die waarden kan handelen.

Deze waarden zijn de meest constante en fundamentele elementen van je persoonlijkheid. Deze waarden betekenden in het verleden veel voor je, maar ook in het heden en je wilt ook dat ze in de toekomst wat blijven betekenen voor je. Het zijn misschien abstracte termen, maar als je er bewust naar kijkt zal je merken dat ze echt het fundament onder je persoonlijkheid vormen. En daarmee dus echt belangrijk om goed te kennen. Vaak wordt de toegevoegde waarde ervan onderschat, maar juist omdat het de belangrijkste fundamenten zijn is een goed bewustzijn hiervan belangrijk.

Waarden vormen ook het raamwerk waarbinnen menselijke interacties plaats vinden. In jouw interactie met je omgeving (en de mensen) kan je jezelf dus goed bewust worden van welke waarden wel en niet passen voor je.

Bij het handelen vanuit jouw waarden voelt het alsof je klik met de omgeving klopt. Er is sprake van een bepaalde synchroniciteit; alles lijkt meer vanzelf te gaan. Daartegenover staat dat als je omgeving een waardenpakket ademt dat conflicteert met jouw eigen waarden, dat jij niet-authentiek kan handelen. En dat kost energie, soms heel veel (tot een burn-out aan toe). Plus dat er een element van ‘ontrouw naar jezelf’ kan optreden. Als je te lang niet-authentiek handelt, doemt vroeg

of laat een stemmetje op dat je vertelt dat je jezelf aan het verloochenen bent. En dat kan op termijn ook je persoonlijkheid en zelfvertrouwen gaan ondermijnen.

Het gaat hier om wie je bent als persoon in het algemeen, los van een specifieke carrière, baan, of rol waar je in zit. Bekijk de waarden dan ook los van mogelijke carrièrerichtingen, banen, etc. Betrek ook juist je privéleven om jouw waarden te bepalen. Het gaat om wie je bent als persoon in de meest pure zin. Je kunt uiteraard wel werksituaties betrekken, om te analyseren voor jezelf op basis van welke waarden je handelt in de verschillende werkomgevingen die je hebt gehad.

FLOW

“It is by being fully involved with every detail of our lives, whether good or bad, that we find happiness, not by trying to look for it directly.”  Mihaly Csikszentmihalyi

De 7 eigenschappen van FLOW:

 1. Compleet ‘opgaan’ in wat we aan het doen zijn – gefocused, geconcentreerd
 2. Een gevoel van extase – buiten de realiteit van alledag staan
 3. Grote innerlijke helderheid – weten wat gedaan moet worden en hoe goed we het aan het doen zijn
 4. Weten dat de activiteit ‘te doen’ is – dat onze competenties adequaat zijn
 5. Een gevoel van sereniteit – geen zorgen over jezelf en een gevoel boven de grenzen van het ego uit te groeien
 6. Tijdloosheid – grondig gefocused op het heden, uren lijken voorbij te gaan als minuten
 7. Intrinsieke motivatie – dat wat FLOW produceert wordt zijn eigen beloning.

Bekijk hier wat FLOW is(5 min video)

FLOW bereik je tijdens het uitvoeren van een activiteit of een handeling. Je bent altijd iets aan het doen als je in FLOW raakt. Fysiek of mentaal. Je kunt dus gericht naar FLOW zoeken door je te focussen op werkwoorden. Die impliceren een activiteit.

Zie de werkwoorden als taken, bezigheden, activiteiten, die iets zeggen over wat je concreet aan het doen bent op dat moment. Samenwerken is bijvoorbeeld meer een randvoorwaarde dan een taak (wat je doet, doe je graag met anderen, maar het zegt niks over wat je dan precies doet in die samenwerking).

Zie het dus echt voor je wat jij heel specifiek doet. Het gaat erom dat je de activiteit leuk vind om de activiteit en niet om het doel. Koppel de activiteit los van het resultaat en stel jezelf de vraag dat als je maar 1 ding zou mogen doen voor een hele dag lang, welke werkwoorden je dan het liefste zou uitvoeren.

De kick die voortkomt uit het behalen van resultaat is ook van belang, maar is een andere krachtbron, namelijk trots.

 

TROTS

“Human resources are like natural resources; they’re often buried deep. You have to go looking for them, they’re not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves.” Ken Robinson

 

Bekijk hier een korte intro over talent, de toegangspoort naar de drijfveer TROTS

TROTS wordt getriggerd door het behalen van een resultaat of een bepaald kwaliteitsniveau, waarbij dit is voortgekomen uit jouw persoonlijke competenties. Met andere woorden; je hebt iets gedaan waar je goed in bent en dat heeft iets opgeleverd, wat jijzelf (en liefst ook de ‘buitenwereld’) op een hoge waarde schat. Je voelt jezelf competent en dat triggert een gevoel van TROTS.

Trots is dus altijd gekoppeld aan ‘iets gedaan hebben’. Belangrijke nuance is dat het gaat om dingen die jij als persoon individueel gedaan hebt.

NB: Er zijn twee alternatieve manieren om ook trots te ervaren:

 • Resultaat zonder gebruik van een specifieke, individuele competentie
 • Resultaat behaald door een niet-individuele inspanning (met een groep, of team)

Bij deze twee alternatieven voel je ook trots maar dit is niet gekoppeld aan jouw, specifieke talent.

Blijf bij het behandelen van de drijfveer TROTS, dus altijd opletten dat je jezelf uitsluitend focust op resultaten die echt toe te schrijven zijn aan het toepassen van jouw unieke, individuele talenten.

Trots manifesteert zich ook als een succeservaring, als een ‘kick’, maar pas op het moment dat het resultaat of de kwaliteitsstandaard is behaald. In tegensteling tot FLOW zit de trigger niet in de activiteit zelf, maar in de voltooiing. Let op dat de voltooiing ook al kan plaatsvinden na het afronden van een gedeelte van het geheel (sub-doel).

 

NIEUWSGIERIGHEID

“Curiosity is the engine of achievement.” Ken Robinson

NIEUWSGIERIGHEID is de drijfveer, die aanzet tot leren in de breedste zin van het woord. Ieder mens heeft een natuurlijk drive tot leren, het is immers onderdeel van ons systeem om te overleven. Er zijn maar weinig mensen, die geen natuurlijke drang hebben om nieuwe dingen te leren. Deze natuurlijke aandrang kan vaak wel afnemen op latere leeftijd,

NIEUWSGIERIGHEID is gericht op onderwerpen, op concrete en abstracte zaken die bestaan in de wereld. Het kunnen dus ook concepten en meta-onderwerpen zijn. De belangrijkste vraag bij het ontdekken van jouw triggers naar de drijfveer NIEUWSGIERIGHEID is welke onderwerpen jou het meest interesseren. Stel dat je iets moet gaan leren, los van een specifiek doel; over welke onderwerpen zou je dan eindeloos kunnen blijven lezen. Welke onderwerpen vind je gewoon leuk en interessant.

Hierbij is het ook weer van belang op bij het zoeken naar de triggers op te passen om niet te zoeken naar dingen die handig, slim, of zinvol zijn. Focus puur op die dingen die gewoonweg je NIEUWSGIERIGHEID prikkelen, ook al zijn het nietszeggende, of specialistische onderwerpen, waarvan je denkt dat je er niets aan zal hebben. Het doet er niet toe, het zit puur in de lol, die het onderwerp je geeft.

 

ZINGEVING

“He who has a strong enough ‘WHY’, can bear almost any ‘HOW’”.

Viktor Frankl

 

“Courage is not the absence of fear but the awareness that something else is more important.”

Stephen Covey

Een gevoel van zingeving en/of voldoening is de sterkte maar meest genegeerde krachtbron onder een ieders carrière. De reden is dat het relateert aan iets dat ‘groter’ is dan jijzelf alleen. De basis is dat je iets doet dat bijdraagt aan een niet-persoonlijk doel. Jij kan het natuurlijk wel als doel voor jezelf gedefinieerd hebben (om aan iets groters bij te dragen), maar het gaat er natuurlijk om dat de vruchten van die acties niet aan jouzelf toekomen.

Deze krachtbron dien je te splitsen in 2 delen:

 • Iets doen voor een ander individu         >>          (in 1 op 1 uitwisseling)
 • Iets doen voor een groep of een doel >>          (‘de wereld’; alles groter dan puur 1 op 1)

Beide doelen geven een gevoel van voldoening, of zingeving, maar worden op een iets andere manier getriggerd. Daarom is de scheiding van belang.

Waar vind je de trigger? Wat zorgt voor een gevoel van voldoening en zingeving in 1 op 1 uitwisseling:

 • Iets doen voor een ander individu >>          Fysiek/ emotioneel
 • Als je in de ogen van de ander ziet, dat wat jij hebt ‘gegeven’ daadwerkelijk is aangekomen, of ‘geland’
 • Een compliment krijgen van die ander. Hij /zij is blij met wat jij hebt gedaan voor hem/haar, waardoor jouw gevoel van zingeving wordt getriggerd. (Let op: dit is een andere krachtbron dan een compliment krijgen over de ‘kwaliteit’ van jouw handelen, waarbij trots ten aanzien van jouw competenties en acties de trigger is.
 • Iets doen voor een hoger doel >>          Mentaal/spiritueel
 • Een actieve mentale connectie maken met het ‘hogere doel’ (“dit is groter dan mijzelf”)
 • Het gevoel van bijdragen aan dit grotere geheel.
 • Het gevoel van behoren aan het doel en de hele groep dit zich verbonden heeft aan dit doel (verbinding en saamhorigheid)